16/2022 Zawarcie umowy z PKP PLK S.A..

28 kwietnia 2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego 42/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku oraz 10/2022 z dnia 8 marca 2022 roku Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2022 roku, została zawarta umowa z „PKP Polskie Linie Kolejowe” S.A. (Zamawiający) przez ALUSTA S.A., reprezentującą Konsorcjum firm ALUSTA S.A. (Lider Konsorcjum) oraz COMPREMUM S.A na realizację zadania pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice na odcinku Koźmin Wlkp. – Jarocin w torze nr 1 od km 78,352 do km 92,175, w ramach projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica – Łukanów – Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno”.  Umowa o wartości 54.450.000,00 zł brutto (44.268.292,68 zł netto) zostanie zrealizowana przez Konsorcjum w terminie 18 miesięcy, w tym w ciągu 17 miesięcy zostaną zrealizowane prace i roboty objęte harmonogramem i zakończone odbiorem końcowym, a w ciągu miesiąca od odbioru końcowego, zostaną dostarczone Zamawiającemu zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych, potwierdzone dokonaniem przez Zamawiającego odbioru ostatecznego.

Zarząd Spółki informuje, że łączna suma kar, które mogą zostać naliczone Konsorcjum nie przekroczy 20%  ceny netto przedmiotu umowy, z tym zastrzeżeniem, że jeśli od umowy odstąpi Zamawiający z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum, łączna suma kar nie przekroczy 30% ceny netto umowy.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.