16/2020 Informacja nt. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli przez Pozbud T&R S.A. na spółką Agnes S.A.

06 kwietnia 2020

 Raport bieżący 16/2020
Zarząd spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do uchwały nr 5/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 12/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku, informuje, że w dniu 05 maja 2020 roku powziął informację o wyrażeniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 30 kwietnia 2020 roku, w formie decyzji, zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli przez Spółkę nad spółką AGNES S.A. z siedzibą w Rogoźnie.
Wyrażenie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na przedmiotową koncentrację jest jednym z warunków zakończenia sukcesem negocjacji zmierzających do objęcia akcji serii H Spółki przez nowych inwestorów w zamian za wniesienie aportem akcji w spółce Agnes S.A. z siedzibą w Rogoźnie.
Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.