16/2019 Informacja o odstąpieniu przez Bank PKO BP SA od zastosowania sankcji z tytułu naruszenia kowenantu finansowego.

31 maja 2019

Raport bieżący 16/2019

Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 20 maja 2019 roku dotyczącego naruszenia kowenantu finansowego na koniec I kwartał 2019 r. informuje, iż bank PKO BP S.A. („Bank”) pozytywnie rozpatrzył wniosek Spółki i odstąpił od nałożenia na Spółkę jakichkolwiek sankcji wynikających z umów kredytowych zawartych pomiędzy Pozbud T&R S.A. a PKO BP S.A., związanych z naruszeniem wskaźnika finansowego dług netto / EBITDA dla jednostkowych danych finansowych – kowenantu finansowego.

W powyższej sprawie w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki pismo informujące o podjętej przez Bank powyższej decyzji.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.