16/2018 Przedterminowa spłata pierwszej raty kredytu inwestycyjnego w SGB – Bank S.A

09 lipca 2018

 Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 z dnia 01 sierpnia 2017 roku, informuje, iż w dniu 09 lipca 2018 roku Spółka dokonała przedterminowej spłaty pierwszej raty kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego w SGB – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu na refinansowanie przedterminowego wykupu obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę. Kwota raty to 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych). Termin spłaty pierwszej raty, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr INWKK/7/2017/55690, przypada dopiero na 30 lipca 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.