16/2017 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej spółki POZBUD T&R S.A nowej kadencji

02 sierpnia 2017

Raport bieżący nr 16/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 maja 2017 roku Rady Nadzorczej nowej kadencji, o czym Emitent informował raportem bieżącym Nr 9/2017 z dnia 26 maja 2017 roku, na posiedzeniu w dniu 2 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o wyborze przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady. 

Zgodnie z powziętymi uchwałami, Rada Nadzorcza Pozbud T&R S.A. ze swojego grona wybrała na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Prentkiego (dotychczasowego Przewodniczącego RN), na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Kowalskiego (dotychczasowego Wiceprzewodniczącego RN), a na Sekretarza Rady Nadzorczej Panią Halinę Czubak – Lulkiewicz.

Noty biograficzne Członków Rady Nadzorczej przekazane zostały przy raporcie bieżącym nr 11/2017 z dnia 26 maja 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U.z 2014 r., poz.133 z późn. zm.).