16/2016 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Pozbud T&R S.A.

07 października 2016

Raport bieżący nr 16/2016
Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka?, „Emitent?) podaje do wiadomości, że w dniu 06 października 2016 roku (godz. 21.14) otrzymał od Pionner Pekao Investment Management S.A. zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie, o następującej treści:

„Pionner Pekao Investment Management S.A. (PPIM), działając zgodnie z Art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z Art. 87 ust. 1 pkt 3 lit b Ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.) zawiadamia o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 0% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki: Pozbud SA w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych.

dotyczy wszystkich Klientów Pionner Pekao Investment Management S.A.

Rodzaj zdarzenia: Zaprzestanie zarządzania portfelami instrumentów finansowych, w związku z przeniesieniem usługi zarządzania aktywami z PPIM do Pionner Pekao TFI SA

Data zdarzenia: 1.10.2016

Firma spółki: Pozbud T&R SA

Siedziba i adres spółki: Wysogotowo, ul. Bukowska 10A

62-081 Przeźmierowo

faks 61/899 40 99

Stan posiadania przed zmianą udziału:

Liczba posiadanych akcji 2 309 445

Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 8,63 %

Liczba głosów z posiadanych akcji 2 309 445

Udział procentowy w liczbie głosów na WZ 7,53 %

Stan posiadania po zmianie udziału:

Liczba posiadanych akcji 0

Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 0 %

Liczba głosów z posiadanych akcji 0

Udział procentowy w liczbie głosów na WZ 0 %

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz.1439 z późn. zm. ).