15/2024: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A., wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% na Walnym Zgromadzeniu oraz powołanie członka Rady Nadzorczej.

17 czerwca 2024

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej informacji treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2024 roku – w załączniku do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki informuje, że podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia, w trybie określonym w § 10 ust 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia COMPREMUM S.A., tj. w ramach sprawy wprowadzonej do porządku obrad, Akcjonariusz zgłosił wniosek o zmianę treści projektu uchwał  załączonych do pkt. 17 porządku obrad tj. punktu „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej lub powołania członka Rady Nadzorczej.

Zgłoszono projekty uchwał o następującym brzmieniu:

Uchwała nr […]/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu

z dnia …. czerwca 2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 9a ust. 2 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić powołanie przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 1/12/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku Pana Łukasza Fojta na członka Rady Nadzorczej Spółki i na podstawie pkt 9 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ustala jego wynagrodzenie miesięczne w kwocie 2.500 złotych brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

oraz

Uchwała Nr […]/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia […] 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki: Pana/Panią [•] i na podstawie pkt 9 Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ustala jego/jej wynagrodzenie miesięczne w kwocie 2.500 złotych brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nikt z obecnych Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu wobec zgłoszonego wniosku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki COMPREMUM S.A., które odbyło się w dniu 17 czerwca 2024 roku stawili się akcjonariusze reprezentujący łącznie 30 588 159 678 akcji, stanowiących 68,22% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 34.482.159 głosów, stanowiących 70,76% ogólnej liczby głosów, w tym akcjonariuszami posiadającymi więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu byli:

  1. Pan Łukasz Fojt, wykonujący 24.243.129 głosów, stanowiących 70,31% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 49,75% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki;
  2. Fundusze reprezentowane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Nationale Nederlanden OFE wraz z Nationale Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, NN Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, NN DFE NJ 2030, NN DFE NJ 2035, NN DFE NJ 2040, NN DFE NJ 2045, NN DFE NJ 2050, NN DFE NJ 2055, NN DFE NJ 2060, NN DFE NJ 2065), wykonujące łącznie 7.810.164 głosów, stanowiących 22,65% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowią łącznie 16,03% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki;
  3. Pan Dariusz Szymański, wykonujący 2.425.185 głosów, stanowiących 7,03% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 4,98% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Monikę Brzózka. Zarówno nota biograficzna, jak i treść oświadczeń złożonych przez panią Monikę Brzózka zostały opublikowane raportem bieżącym 13/2024 w dniu 14 czerwca 2024 roku.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 19 ust. 1 pkt 4, 6 i pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

oraz art. 70 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych