15/2022 Informacja o unieważnieniu postępowania – aktualizacja informacji.

27 kwietnia 2022

W nawiązaniu do raportu 8/2022 z dnia 4 marca 2022 roku, 12/2022 z dnia 15 marca 2022 roku oraz 13/2022 z dnia 30 marca 2022 roku, Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „COMPREMUM”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2022 roku COMPREMUM S.A. i Mag-Train Sp. z o.o. zaskarżyły wspólnie i w całości wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 marca 2022 roku, w sprawie oddalenia odwołania Konsorcjum  COMPREMUM S.A. i Mag-Train Sp. z o.o. wobec czynności PKP Intercity S.A. jako Zamawiającego, polegającej na unieważnieniu postępowania o udzielenie złożonego z 3 części zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie naprawy okresowej P5 z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B/Z1BPRM (dalej „Postępowanie”).

Złożona do Sądu Okręgowego w Warszawie skarga obejmuje zarzuty prawa materialnego i proceduralnego wobec Wyroku Izby, w tym m.in. : (i) naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 7 PZP2004 poprzez jego niewłaściwą wykładnię i uznanie, że Zamawiający mógł odstąpić od sporządzenia faktycznego i prawnego uzasadnienia decyzji o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z którego to uzasadnienia wynikałoby pełne zmaterializowanie się przesłanek warunkujących unieważnienie Postępowania; (ii) naruszenie art. 93 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 1 PZP2004 poprzez ich niezastosowanie lub niewłaściwą interpretację polegającą na uznaniu, że w stanie faktycznym opisanym szczegółowo przez skarżących, a prawidłowo ustalonym przez KIO, nie doszło do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji oraz zasady przejrzystości i pisemności postępowania podczas, gdy z okoliczności faktycznych w sposób oczywisty wynika, że Zamawiający posiadał środki niezbędne na realizację zadania publicznego objętego postępowaniem.

Skarżący wnieśli przede wszystkim o zmianę zaskarżonego Wyroku w całości poprzez uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności unieważnienia postępowania oraz dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przeprowadzoną oceną ofert, ewentualniezmianę  zaskarżonego Wyroku j.w. oraz przedstawienia szczegółowego uzasadnienia faktycznego wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP2004 potwierdzającego niemożliwość finansowania zamówienia.

O przebiegu postępowania Spółka będzie informować w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.