15/2021: Informacja o wstępnych wybranych wynikach finansowych w związku ze sporządzanym skonsolidowanym raportem śródrocznym Grupy Kapitałowej POZBUD za I kwartał 2021 roku.

28 maja 2021

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent), w związku z zakończeniem w dniu 28 maja 2021 roku agregacji jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych, realizowanej na potrzeby przygotowania raportu za I kwartał 2021 roku, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej POZBUD za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku.

Wstępne jednostkowe wyniki finansowe POZBUD S.A. za I kwartał 2021 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego):

– przychody ze sprzedaży: 7.654 tys. zł (21.762 tys. zł),

– zysk netto: -250 tys. zł ( 4.331 tys. zł).

Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej POZBUD za I kwartał 2021 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego):

– przychody ze sprzedaży: 45.558 tys. zł (38.935 tys. zł),

– zysk netto: 7.020 tys. zł ( 4.284 tys. zł).

Zarząd Emitenta informuje, że wzrost skonsolidowanego zysku netto wynika przede wszystkim z realizacji kontraktu budowlanego związanego z budową sieci światłowodowych dla PKP PLK. Zdaniem Zarządu aktualne tempo prac budowlanych na wyżej opisanym kontrakcie będzie dalej w sposób istotny wpływać na przychody Grupy Kapitałowej oraz jej wyniki.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że na poziom jednostkowych przychodów ze sprzedaży, a tym samym jednostkowego zysku netto wpływ miały następujące zdarzenia:

  1. niski poziom przychodów ze sprzedaży w segmencie budowlanym. Spółka co prawda dokonywała formalnej sprzedaży wcześniej zrealizowanych prac budowlanych natomiast ze względu na obowiązujące zasady rachunkowości zostały one uwzględnione w poprzednich okresach sprawozdawczych. Zarząd Emitenta wskazuje jednocześnie, że poziom przychodów z działalności budowlanej, prezentowanych w sprawozdaniu jednostkowym będzie się zmniejszał, ponieważ ten obszar działania przejęły już jednostki zależne od Emitenta,
  2. działalność stolarki otworowej, pomimo że wolumenowo jeszcze nie osiągnęła zakładanych wielkości, wygenerowała zadowalającą marżę brutto na sprzedaży;
  3. brak przychodów ze sprzedaży mieszkań wybudowanych w ramach projektu Strzeszyn Zacisze w I kwartale 2021 roku;
  4. część przychodów prezentowanych w pozostałych przychodach operacyjnych została ujęta proporcjonalnie do okresu, którego dotyczą, przez co wynik na tej działalności został wygenerowany na niższym poziomie niż w I kwartale 2020 roku, kiedy to przychody rozpoznano jednorazowo (jeśli przychód uwzględniono by w sposób analogiczny z I kwartałem 2020, tj. jednorazowo, wówczas zysk brutto Spółki byłby wyższy o 4.810 tys. zł).

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.