15/2020 Zmiany w składzie Zarządzie spółki POZBUD T&R S.A.

23 April 2020

 Podstawa prawna: Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, iż Wiceprezes Zarządu Spółki Pan Paweł Pyzik złożył w dniu 23 kwietnia 2020 roku i z tym samym dniem rezygnację z członkostwa w Zarządzie i z funkcji Wiceprezesa Zarządu.
W związku z powyższym, Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2020 roku dokonała zmian w składzie Zarządu Emitenta. Dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Spółki Panu Romanowi Andrzejakowi Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Wiceprezesa Zarządu, a na stanowisko Prezesa Zarządu spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie obecnej wspólnej trzyletniej kadencji powołała Pana Łukasza Marcina Fojt.
Według złożonego oświadczenia, Pan Łukasz Marcin Fojt nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta jak i nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik cywilnej, spółki osobowej ani też jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej. Nie figuruje również w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
W załączeniu Emitent przekazuje życiorys Pana Łukasza Marcina Fojt.
W wyniku powyższym zmian, w skład Zarządu Emitenta aktualnie wchodzą:
Pan Łukasz Marcin Fojt jako Prezes Zarządu
Pan Roman Andrzejak jako Wiceprezes Zarządu
Pan Michał Ulatowski jako Wiceprezes Zarządu
Życiorysy wszystkich członków Zarządu znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pozbud.pl w zakładce strefa inwestora.
Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i pkt 5 w związku z § 9 i §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

CV_-_Lukasz_Fojt
(pdf, 55.17 Kb)