15/2019 Zgłoszenie sprzeciwu do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pozbud T&R S.A. w dniu 24 maja 2019 roku.

24 maja 2019

Raport bieżący 15/2019

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w dniu 24 maja 2019 roku jeden z akcjonariuszy zgłosił sprzeciw do uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi Prezesowi Zarządu Spółki oraz do uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Zgłoszone sprzeciwy zostały zaprotokołowane.

Treść uchwały nr 11 i nr 12 została opublikowana w raporcie bieżącym nr 12/2019 z dnia 24 maja 2019 roku

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757).