15/2018 Sprzedaż części pakietu akcji spółki zależnej EVER HOME S.A.

20 czerwca 2018

Sprzedaż części pakietu akcji spółki zależnej EVER HOME S.A.

Raport bieżący nr 15/2018

Podstawa Prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) informuje, iż w dniu 20 czerwca 2018 roku dokonał sprzedaży części pakietu akcji imiennych uprzywilejowanych („Akcje?) spółki zależnej EVER HOME S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka Zależna?). Sprzedaż dotyczy:

a)346.000 Akcji Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 34.600,00 zł,

b)251.397 Akcji Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 25.139,70 zł.

c)346.000 Akcji Serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 34.600,00 zł,

Łącznie transakcja sprzedaży dotyczy 943.397 Akcji. Cena sprzedaży Akcji Spółki Zależnej wynosi 4,77 zł za jedną akcję, a łączna wartość przeprowadzonej transakcji wynosi 4.500.003,69 zł.

Przed zawarciem w/w transakcji Emitent posiadał 1.846.000 Akcji Spółki Zależnej, o łącznej wartości nominalnej 184.600,00 zł, stanowiących 64,86 % udziału w kapitale zakładowym Spółki Zależnej i 3.692.000 głosów, stanowiących 78,69 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Zależnej.

Po przeprowadzeniu powyższej transakcji, Emitent posiada 902.603 akcje imienne uprzywilejowane Serii C Spółki Zależnej, o łącznej wartości nominalnej 90.260,30 zł, stanowiących 31,71 % udziału w kapitale zakładowym Spółki Zależnej i 1.805.206 głosów, stanowiących 38,47 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Zależnej.

Sprzedaż akcji spółki zależnej Ever Home S.A. związana jest ze zmianami w strukturze grupy kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.