15/2017 Zawieszenie obrotu obligacjami serii A w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu

01 sierpnia 2017

Raport bieżący nr 15/2017

Podstawa Prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 01 sierpnia 2017 roku otrzymał uchwałę nr 824/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 01 sierpnia 2017 roku, zgodnie z którą Zarząd GPW na wniosek Spółki postanowił zawiesić obrót obligacjami na okaziciela serii A Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu przez Spółkę, począwszy od dnia 02 sierpnia 2017 roku. O zamiarze przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta, Spółka informowała raportem bieżącym nr 13/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku.  

W związku z powyższym, zlecenia maklerskie na w/w obligacje przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 01 sierpnia 2017 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu. Od dnia zawieszenia, zlecenia maklerskie na w/w obligacje nie będą przyjmowane. 

Podstawa prawna: Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.