15/2016 Rejestracja zmian Statutu Spółki

13 września 2016

Raport bieżący nr 15/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 13 września 2016 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22 sierpnia 2016 roku (Sygnatura sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/014515/16/141) – o rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki w zakresie § 2 (dodanie w § 2 punktów 52, 53, 54 i 55) oraz § 17 ust. 1 (nadanie nowego brzmienia § 17 ust. 1 literze ł, dodanie w § 17 ust. 1 litery m, nadanie dotychczasowemu § 17 ust. 1 literze ł) oznaczenia literą n).

Wskazane wyżej zmiany Statutu Spółki zostały dokonane uchwałą nr 20/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 06 maja 2016 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym Nr 8/2016 z dnia 06 maja 2016 roku.

Emitent poniżej podaje dotychczasową oraz zmienioną treść § 2 i § 17 ust. 1 Spółki, zarejestrowanych w/w postanowieniem przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego :

A. brzmienie § 2 Statutu Spółki przed zmianą:

” § 2

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych,

2. PKD 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna,

3. PKD 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych,

4. PKD16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,

5. PKD 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych,

6. PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

7. PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,

8. PKD 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego,

9. PKD 23.12.Z. Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego,

10. PKD 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego,

11. PKD 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne,

12. PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów

i kabli,

13. PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

14. PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,

15. PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

16. PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych

i niemieszkalnych,

17. PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,

18. PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,

19. PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,

20. PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

21. PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

22. PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

23. PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej

i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

24. PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

25. PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,

26. PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,

27. PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,

28. PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych

i klimatyzacyjnych,

29. PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

30. PKD 43.31.Z Tynkowanie,

31. PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,

32. PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

33. PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,

34. PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

35. PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

36. PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

37. PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,

38. PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

39. PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

40. PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,

41. PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

42. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,

43. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

44. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

45. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

i zarządzania,

46. PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,

47. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

48. PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

49. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

50. PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

51. PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów.?

B. brzmienie § 2 Statutu Spółki, po zmianie:

㤠2

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych,

2. PKD 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna,

3. PKD 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych,

4. PKD16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,

5. PKD 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych,

6. PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

7. PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,

8. PKD 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego,

9. PKD 23.12.Z. Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego,

10. PKD 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego,

11. PKD 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne,

12. PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów

i kabli,

13. PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

14. PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,

15. PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

16. PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych

i niemieszkalnych,

17. PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,

18. PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,

19. PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,

20. PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

21. PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

22. PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

23. PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej

i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

24. PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

25. PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,

26. PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,

27. PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,

28. PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych

i klimatyzacyjnych,

29. PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

30. PKD 43.31.Z Tynkowanie,

31. PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,

32. PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

33. PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,

34. PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

35. PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

36. PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

37. PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,

38. PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

39. PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

40. PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,

41. PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

42. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,

43. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

44. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

45. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

i zarządzania,

46. PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,

47. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

48. PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

49. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

50. PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

51. PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,

52. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,

53. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,

54. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

55. PKD 71.20 B Pozostałe badania i analizy techniczne.?

C. brzmienie § 17 ust. 1 Statutu Spółki, przed zmianą:

㤠17

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,

c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich

obowiązków,

d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy

zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,

e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części oraz

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów

subskrypcyjnych,

g) obniżenie lub umorzenie kapitału zakładowego,

h) rozwiązanie Spółki,

i) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

j) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich

wynagrodzenia,

k) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,

l) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą

lub Zarząd,

ł) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.?

D. brzmienie § 17 ust. 1 Statutu Spółki, po zmianie:

㤠17

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,

c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich

obowiązków,

d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy

zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,

e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części oraz

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów

subskrypcyjnych,

g) obniżenie lub umorzenie kapitału zakładowego,

h) rozwiązanie Spółki,

i) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

j) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich

wynagrodzenia,

k) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,

l) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą

lub Zarząd,

ł) wyrażanie zgody na zbycie, zastawienia lub obciążenie udziałów lub akcji spółki

zależnej, dających prawo do wykonywania więcej niż 50% głosów ogólnej liczby

głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu spółki zależnej,

m) zatwierdzenia sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnym

zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników spółki zależnej w sprawach zbycia,

obciążenia lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie

spółki zależnej lub jego zorganizowanej części,

n) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.?

Tekst jednolity Statutu Spółki, uchwalony przez Radę Nadzorczą z upoważnienia uchwały nr 21/2106 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 maja 2016 roku, uwzględniający zarejestrowane zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ).

statut_2016-05-09
(pdf, 3.48 Mb)