15/2015 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A

12 maja 2015

Raport bieżący nr 15/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent”, „Spółka”) podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. zwołanym na dzień 10 czerwca 2015 roku, na godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10A (gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański).

Projekty uchwał ZWZ oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, stanowiące załącznik do projektu uchwały na 9/2015, w załączeniu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133)