14/2024: Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej.

17 czerwca 2024

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 16 czerwca 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając rekomendację Komitetu Audytu, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy COMPREMUM za lata 2024 oraz 2025.

Rada Nadzorcza zdecydowała powierzyć:

  1. przeprowadzenie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego COMPREMUM S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPREMUM za I półrocze 2024 roku oraz 2025 roku, oraz
  2. przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego COMPREMUM S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPREMUM za lata 2024 oraz 2025,

spółce Moore Polska Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 4326.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.