14/2022 Terminy publikacji raportów finansowych w 2022 roku – aktualizacja.

26 kwietnia 2022

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 5/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku, informuje, że podjął decyzję o zmianie terminu publikacji sprawozdań finansowych za rok 2021.

Zgodnie z wcześniej opublikowaną informacją raporty roczne za 2021 rok, miały zostać opublikowane w dniu 28 kwietnia 2022 roku.

Zarząd Spółki zdecydował o przesunięciu na dzień 29 kwietnia 2022 roku terminu publikacji raportów rocznych za 2021 tj. raportu rocznego COMPREMUM S.A. za rok 2021 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej COMPREMUM za rok 2021.

Terminy publikacji pozostałych raportów nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna : § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).