14/2021: Informacja o przydziale Obligacji serii B.

27 maja 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego 13/2021 z dnia 25 maja 2021 roku, Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 27 maja 2021 roku nastąpił przydział obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 18.000.000,00 (osiemnaście milionów) złotych. Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. za pośrednictwem Agenta Emisji.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.