14/2020 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Pozbud T&R S.A. i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2019 rok oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A.

21 kwietnia 2020

 Raport bieżący 14/2020
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku i nr 7/2020 z dnia 24 marca 2020 roku informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji:
•jednostkowego raportu rocznego Pozbud T&R S.A.
•skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2019 rok,
•skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za I kwartał 2020 roku
Zgodnie z raportem bieżącym nr 7/2020 z dnia 24 marca 2020 roku, termin publikacji w/w raportów rocznych za 2019 rok wyznaczony był na dzień 28 kwietnia 2020 roku, a zgodnie z raportem bieżącym nr 3/2020 roku z dnia 23 stycznia 2020 roku termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za I kwartał 2020 roku wyznaczony był na dzień 14 maja 2020 roku.
Nowy termin publikacji:
•jednostkowego raportu rocznego Pozbud T&R S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2019 rok ustalony został na dzień 12 czerwca 2020 roku,
• a skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za I kwartał 2020 roku ustalony został na dzień 26 czerwca 2020 roku,
co jest zgodne ze zmienionymi zasadami i przedłużonymi terminami sprawozdawczymi, wprowadzonymi stanem epidemii ( Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych).
W związku z powyższymi zmianami Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020, a mianowicie:
1. Raporty okresowe za 2019 rok:
•raport roczny Pozbud T&R S.A. za 2019 rok – 12 czerwca 2020 roku
•skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2019 rok –
12 czerwca 2020 roku
2. Raporty okresowe za 2020 rok:
•skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za I kwartał 2020 roku – 26 czerwca 2020 roku
•skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za I półrocze 2020 roku – 04 września 2020 roku
• skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za III kwartał
2020 roku – 17 listopada 2020 roku
Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).