14/2019 Powołanie Zarządu Pozbud T&R S.A. nowej kadencji.

24 maja 2019

Raport bieżący 14/2019

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Spółka, Emitent), informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 24 maja 2019 roku podjęła uchwałę o ustanowieniu trzyosobowego składu Zarządu spółki Pozbud T&R S.A. na kolejną piątą kadencję. Kadencja Zarządu, zgodnie z § 5 ust. 4 Statutu Spółki, trwa trzy lata i w przypadku zarządu wieloosobowego jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu. W związku z upływem obecnej czwartej kadencji Zarządu i wygaśnięciem mandatów członków Zarządu z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków zarządu, tj. z dniem 24 maja 2019 roku, Rada Nadzorcza, kierując się Rekomendacją II.R.6 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, na posiedzeniu w dniu 24 maja 2019 roku ponownie powołała z tym dniem do Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna:

1. Pana Tadeusza Andrzejaka na stanowisko Prezesa Zarządu,

2. Pana Romana Andrzejaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,

3. Pana Michała Ulatowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Informacja dotycząca Członków Zarządu :

1. Pan Tadeusz Andrzejak posiada wykształcenie średnie. Jest współzałożycielem i Prezesem Zarządu Spółki od początki funkcjonowania spółki Pozbud T&R S.A. jako spółki publicznej, tj. od 25 czerwca 2007 r. W ramach spółki Pozbud T&R S.A. nadzoruje obszar produkcji. W dniu 18 lipca 2002 r. wspólnie z bratem Romanem Andrzejakiem zawiązali spółkę POZ OKNA Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach k/Poznania, którą w 2007 r. przekształcili w spółkę akcyjną i wprowadzili jej akcje do obrotu giełdowego.

Według złożonego oświadczenia Pan Tadeusz Andrzejak nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Tadeusz Andrzejak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Pan Roman Andrzejak posiada wykształcenie średnie. Jest współzałożycielem i Wiceprezesem Zarządu Spółki od początki funkcjonowania spółki Pozbud T&R S.A. jako spółki publicznej, tj. od 25 czerwca 2007 r. W ramach spółki Pozbud T&R S.A. nadzoruje działalność deweloperską oraz obszar relacji inwestorskich. W dniu 18 lipca 2002 r. wspólnie z bratem Tadeuszem Andrzejakiem zawiązali spółkę POZ OKNA Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach k/Poznania, którą w 2007 r. przekształcili w spółkę akcyjną i wprowadzili jej akcje do obrotu giełdowego.

Pan Roman Andrzejak jest Prezesem Zarządu spółki zależnej „SPC-2” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie. Według złożonego oświadczenia powyższa działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan Roman Andrzejak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest też wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Michał Ulatowski posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne, ukończył Bankowość i Ubezpieczenia na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2014 roku zdał egzamin dyplomowy na Biegłego Rewidenta i został wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 12949. Od 1998 roku związany jest z rynkiem kapitałowym. Pracę zawodową rozpoczął w Wielkopolskich Fabrykach Mebli SA na stanowisku Szefa Zespołu Finansów, a następnie Głównego Księgowego. Od 1998 roku związany jest z rynkiem kapitałowym. W latach 1998 – 2005 pracował w Wielkopolskich Fabrykach Mebli S.A. na stanowisku Zastępcy Głównego Księgowego i Głównego Księgowego, a w latach 2005 – 2018 pełnił funkcje Głównego Księgowego oraz Członka Zarządu – Dyrektora ds. Finansowych w spółce Torpol S.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Michał Ulatowski nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Michał Ulatowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powyższe informacje dotyczące członków Zarządu zamieszczone są na stronie internetowej Spółki www.pozbud.pl w zakładce relacje inwestorskie.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 757).