14/2018 Odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego

19 czerwca 2018

Podstawa Prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?), podaje do wiadomości, iż w dniu 18 czerwca 2018 roku wysłał do spółki GN Jantaris Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu („Zamawiający?) oświadczenie o odstąpieniu od zawartej w dniu 22 sierpnia 2017 roku, przez Emitenta jako Generalnego Wykonawcę z w/w Spółką jako Zamawiającym, umowy o roboty budowlane w ramach generalnego wykonawstwa („Umowa?). O zawarciu powyższej umowy Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku. Podjęcie przez Emitenta decyzji o odstąpieniu od Umowy jest spowodowane przyczyną leżącą po stronie Zamawiającego (opóźnienie płatności faktury). Odstąpienie nastąpi z chwilą doręczenia Zamawiającemu powyższego oświadczenia. 

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.