14/2017 Podpisanie umowy o kredyt inwestycyjny

01 sierpnia 2017

Raport bieżący nr 14/2017

Podstawa Prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent”, „Spółka”, „Kredytobiorca”) podaje do wiadomości, iż w dniu 31 lipca 2017 roku zawarł z SGB – Bankiem S.A. z siedzibą w Poznaniu („Bank”) umowę o kredyt inwestycyjny nr INWKK/7/2017/55690.  

Warunki Umowy o kredyt inwestycyjny nr INWKK/7/2017/55690 z dnia 31 lipca 2017 roku: 

a) kredyt w kwocie 50.000.000,00 zł, w walucie polskiej, 

b) kredyt udzielony jest na okres od dnia 31 lipca 2017 roku do 30 lipca 2022 roku,

c) spłata kredytu nastąpi w pięciu ratach rocznych w kwocie 10.000.000,00 zł każda, płatnych do dnia 30 lipca każdego roku, począwszy od dnia 30 lipca 2018 roku do 30 lipca 2022 roku, 

d) kredyt przeznaczony zostanie na refinansowanie przedterminowego wykupu obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 02 lutego 2015 roku, zmienionej Uchwałą Zarządu Emitenta nr 2/2/2015 z dnia 5 lutego 2015 r. w przedmiocie zmiany Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/2/2015 z dnia 2 lutego 2015 r. w przedmiocie emisji Obligacji, co wpłynie na obniżenie kosztów finansowych Spółki, 

e) kredyt postawiony zostanie do dyspozycji Emitenta jednorazowo dnia 31 lipca 2017 roku, i po spełnieniu warunków uruchomienia kredytu, Bank wypłaci go w formie bezgotówkowej na rachunek wskazany przez Kredytobiorcę, 

f) prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią głównie: 

1.hipoteka umowna łączna do kwoty 75.000.000,00 zł na pierwszym miejscu pod względem pierwszeństwa, z równym pierwszeństwem z hipotekami na rzecz Banku współfinansującego Spółkę na przysługującym Spółce: 

a)prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i prawie własności nieruchomości położonych w Słonawach, 

b)prawie własności nieruchomości położonej w Mrowinie, 

c)prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Grzywnie, 

2.cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu do kwoty 40 % sumy ubezpieczenia nie mniej niż do kwoty 31.600.000,00 zł, 

3.cesja praw wierzytelności przyszłych, tj. środków wypłacanych z mieszkaniowego rachunku powierniczego prowadzonego przez mBank S.A. w ramach projektu deweloperskiego „Zacisze Strzeszyn” w Poznaniu do kwoty 10.000.000,00 zł oraz cesja praw wierzytelności przyszłych, przy czym Bank skorzysta z cesji na następujących warunkach: 

i.pierwsze 30.000.000,00 zł, które wpłynie na mieszkaniowy rachunek powierniczy pozostawione zostanie do dyspozycji Kredytobiorcy i nie będzie objęte przelewem na rzecz banku, 

ii.Bank będzie uprawniony do skorzystania z cesji w zakresie kolejnych 10.000.000,00 zł, które wpłyną na mieszkaniowy rachunek powierniczy, 

4.cesja z kontraktu zawartego na realizację budynku usługowo – mieszkalnego, 

5.kaucja pieniężna zdeponowana w SGB Banku S.A. w wysokości 2.000.000,00 zł, 

6.pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bieżącym Spółki, prowadzonym w SGB Banku S.A., 

7.weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę, 

8.hipoteka umowna łączna do kwoty 75.000.000,00 zł na pierwszym miejscu pod względem pierwszeństwa na nieruchomościach położonych w Dąbrowie, powiat poznański, będących własnością prywatną. Zabezpieczenie to zostanie ustanowione do czasu prawomocnego ustanowienia zabezpieczeń, o których mowa w punktach 1-7 powyżej, 

g) warunkiem postawienia kredytu do dyspozycji Spółki jest m. in. złożenie stosownych oświadczeń Emitenta i dłużnika rzeczowego o poddaniu się egzekucji oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających złożenie wniosków o ustanowienie hipotek na nieruchomościach, 

h) oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 3M, powiększonej o stałą marżę Banku, 

i) za czynności związane z przygotowanie i obsługą kredytu Spółka zobowiązana jest zapłaty prowizji przygotowawczej, płatnej najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu, prowizji z tytułu gotowości, płatnej w dniu wypłaty niewykorzystanej kwoty kredytu oraz prowizji rekompensacyjnej, płatnej w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu. 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów. 

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną dla Emitenta wartość umowy, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. 

Podstawa prawna: Art.17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE