13/2023: Terminy publikacji raportów finansowych w 2023 roku – aktualizacja.

26 maja 2023

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 3/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku, informuje, że publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej COMPREMUM za I kwartał 2023 roku nastąpi w dniu 29 maja 2023 roku.

Wcześniej  Emitent informował o publikacji raportu kwartalnego za ww. okres bilansowy w dniu  30 maja 2023 roku.

Terminy publikacji pozostałych raportów nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).