13/2022 Informacja o unieważnieniu postępowania – aktualizacja informacji.

30 marca 2022

W nawiązaniu do raportu 8/2022 z dnia 4 marca 2022 roku oraz 12/2022 z dnia 15 marca 2022 roku, Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „COMPREMUM”) informuje, że w dniu 29 marca 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Konsorcjum COMPREMUM S.A. (Partner Konsorcjum) i Mag-Train Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) wobec czynności PKP Intercity S.A. jako Zamawiającego polegającej na unieważnieniu postępowania o udzielenie złożonego z 3 części zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie naprawy okresowej P5 z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B/Z1BPRM (dalej „Postępowanie).

Argumentacja Konsorcjum przedstawiona w odwołaniu (tj. unieważnienie postępowania nastąpiło: (i) bez zaistnienia przesłanek ustawowych uprawniających do unieważnienia postępowania oraz (ii) z naruszeniem zasady równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji oraz zasady przejrzystości i pisemności postępowania, w związku z zaniechaniem przez Zamawiającego podania szczegółowego uzasadnienia, z którego wynikałoby pełne zmaterializowanie się przesłanek, warunkujących unieważnienie postępowania) nie została oceniona przez Izbę jako uzasadniająca podważenie decyzji Zamawiającego o unieważnieniu Postępowania.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Izba wskazała, że przepisy prawa umożliwiają Zamawiającemu unieważnienie postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający w opinii KIO nie ma obowiązku  zwiększania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia ani też uzasadniania tej decyzji.

Szczegółowe przyczyny oddalenia odwołania będą znane po otrzymaniu przez Konsorcjum uzasadnienia wydanego przez Izbę wyroku. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem Spółka podejmie decyzję dotyczącą dalszych działań.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.