13/2017 Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji serii A na żądanie Emitenta.

28 lipca 2017

Raport bieżący nr 13/2017

Podstawa Prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) podaje do wiadomości, iż w związku z optymalizacją struktury finansowania i zarządzania środkami pieniężnymi w Spółce i w Grupie Kapitałowej Emitenta, Zarząd Pozbud T&R S.A. w dniu 28 lipca 2017 roku podjął uchwałę nr 1/7/2017 w sprawie przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta wszystkich obligacji serii A Spółki, zgodnie z postanowieniami punktu XII Warunków Emisji Obligacji („WEO?) z dnia 5 lutego 2015 roku. Obligacje zostaną nabyte przez Emitenta w celu umorzenia, a ich wykup przed terminem zarówno obniży koszty finansowe Spółki, jak również wpłynie na zwiększenie wiarygodności Spółki jako emitenta papierów wartościowych.  

Obligacje zostały wyemitowane na podstawie art. 2 pkt 1) Ustawy o obligacjach oraz Uchwały nr 1/02/2015 Zarządu Emitenta z dnia 2 lutego 2015 roku, zmienionej Uchwałą Zarządu Emitenta nr 2/2/2015 z dnia 5 lutego 2015 r. w przedmiocie zmiany Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/2/2015 z dnia 2 lutego 2015 r. w przedmiocie emisji Obligacji. 

Przedmiotem przedterminowego wykupu będą wszystkie obligacje zwykłe na okaziciela serii A, tj. 50.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00zł („Obligacje?) każda, zdematerializowanych i zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW?) pod kodem PLPZBDT00054. 

Pierwotny termin wykupu obligacji był ustalony na 13 lutego 2019 roku. Dzień przedterminowego wykupu obligacji został wyznaczony na dzień 13 sierpnia 2017 roku, tj. na ostatni dzień piątego okresu odsetkowego. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii A został wyznaczony na dzień 04 sierpnia 2017 roku. Emitent zwraca uwagę, iż 13 sierpnia 2017 roku przypada na dzień wolny od pracy (niedziela), w związku z czym dzień płatności, w którym nastąpi faktyczna wypłata wszystkich świadczeń, zgodnie z regulacjami KDPW, przypadnie na pierwszy dzień roboczy, tj. 14 sierpnia 2017 roku. 

Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji serii A, wypłacona zostanie kwota wskazana w WEO związana z przedterminowym wykupem, obejmująca: kwotę odpowiadającą wartości nominalnej obligacji podlegających przedterminowemu wykupowi (tj. 1.000,00 zł za jedną obligację), należne odsetki za piąty okres odsetkowy w pełnym wymiarze oraz premię w wysokości 1 % wartości nominalnej obligacji podlegających przedterminowemu wykupowi. 

W związku z rejestracją Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW?) oraz wprowadzeniem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wypłata świadczeń pieniężnych na rzecz Obligatariusza w związku z przedterminowym wykupem Obligacji na żądanie Emitenta będzie realizowana za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych Obligatariuszy poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych Obligatariusza. Emitent złoży do KDPW wniosek o przeprowadzenie obsługi przedterminowego wykupu obligacji oraz stosowny wniosek do organizatora rynku Catalyst o zawieszenie notowań Obligacji w związku z przedterminowym wykupem, począwszy od dnia przypadającego na 3 dni robocze przed dniem ustalenia praw do przedterminowego wykupu, a po przeprowadzeniu wykupu – wniosek o wykluczenie Obligacji z obrotu. 

Przedterminowy wykup obligacji sfinansowany zostanie z kredytu zaciągniętego przez Emitenta. 

Podstawa prawna: Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE