13/2016 Zawarcie przez Emitenta umowy na generalne wykonawstwo inwestycji budowlanej.

25 maja 2016

Raport bieżący nr 13/2016
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, („Spółka?, Emitent?), podaje do wiadomości, że w dniu 24 maja 2016 roku podpisał ze spółką Pomerania Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu Umowę na generalne wykonawstwo inwestycji budowlanej („Umowa?).

1). Umowa zawarta w Wysogotowie w dniu 24 maja 2016 roku.

2) Stronami umowy są: Pomerania Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu jako Inwestor i POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie jako Generalny Wykonawca.

3) Przedmiotem umowy kompleksowa realizacja inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego 14 – kondygnacyjnego z garażami i usługami „Kompleks C?, przy ul. Wojska Polskiego i Jacka Malczewskiego w Świnoujściu („Przedmiot Umowy?).

4) Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy strony ustaliły na dzień 30 kwietnia 2018 roku.

5) Za wykonanie Przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 28.932.090,00 zł netto, powiększone o kwotę należnego podatku VAT.

6) Generalny Wykonawca udziela Inwestorowi rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy na okres 5 lat oraz gwarancji jakości na okres 1 roku, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zastosowania materiałów i elementów, na które producenci lub podwykonawcy udzielą dłuższej gwarancji, stosowany będzie ten dłuższy okres.

7) Tytułem zabezpieczenia Dobrego Wykonania Umowy, Generalny Wykonawca w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przedstawi Inwestorowi weksel własny bez prawa indosu wraz z deklaracją wekslową, w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, a na zabezpieczenie roszczeń Inwestora z tytułu Usunięcia Wad i Usterek w okresie gwarancji i rękojmi, Generalny Wykonawca przedstawi Inwestorowi weksel własny bez prawa indosu wraz z deklaracją wekslową, w wysokości 3 % wynagrodzenia netto. Ponadto Generalny Wykonawca przedstawi Inwestorowi dowód ubezpieczenia budowy polisą od wszystkich ryzyk budowlanych na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość wynagrodzenia.

Celem zabezpieczenia roszczenia Generalnego Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia, Inwestor ustanowi w terminie 45 dni od daty zawarcia niniejszej umowy hipotekę na nieruchomości w wysokości do kwoty wynagrodzenia.

8) W każdym zakresie Generalny Wykonawca może zlecić podwykonawcom wykonanie robót budowlanych, za których działania i zaniechania przyjmuje wyłączną odpowiedzialność. Do zawarcia umowy z podwykonawcą jest wymagana uprzednia pisemna zgoda Inwestora.

8) Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy kar umownych:

– za opóźnienie z winy Generalnego Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy –

w wysokości 0,01 % wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki,

– za opóźnienie z winy Generalnego Wykonawcy w rozpoczęciu lub zakończeniu

węzłowego elementu robót, określonego w załączniku do umowy – w wysokości

0,01 % wartości tego elementu za każdy dzień zwłoki,

– za opóźnienie z winy Generalnego Wykonawcy w naprawie wad ujawnionych w 

trakcie odbioru – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia netto za każdy dzień

opóźnienia,

– za opóźnienie z winy Generalnego Wykonawcy w naprawie wad ujawnionych w 

okresie rękojmi – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia netto za dany element robót

(wg harmonogramu) za każdy dzień zwłoki.

W/w kary umowne nie mogą przekroczyć łącznie 5 % wynagrodzenia.

Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia odszkodowania za szkody, w wysokości przewyższającej wysokość kar umownych.

9) W Umowie zawarto też postanowienia dotyczące odstąpienia od Umowy przez Inwestora z winy Generalnego Wykonawcy oraz dotyczące odstąpienia od Umowy przez Generalnego Wykonawcę.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).