13/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2015 rok

11 maja 2015

Raport bieżący nr 13/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 11 maja 2015 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za I półrocze 2015 roku oraz do dokonania badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2015 rok, podejmując jednomyślnie uchwałę nr 8/05/2015.

Uprawnienie Rady Nadzorczej do dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki wynika z § 11 ust. 2 pkt b Statutu Spółki oraz § 2 ust. 10 pkt b Regulaminu Rady Nadzorczej.

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wybranym przez Radę Nadzorczą do dokonania w/w czynności jest firma ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-523), przy ul. Moniuszki 50 (KRS 0000418856), wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3115.

Emitent korzystał z usług w/w podmiotu w zakresie badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2009 – 2014 oraz przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za I półrocze 2009 – 2014, a także w zakresie badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2011, 2013 i 2014 rok oraz przeglądu skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2012, 2013 i 2014 roku.

Umowa z audytorem na dokonanie przeglądu i badania sprawozdań finansowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta zostanie zawarta na czas określony, niezbędny dla wykonania przedmiotu umowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 w związku z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ).