12/2024: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

28 maja 2024

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka) informuje, że otrzymał w dniu 27 maja 2024 roku oświadczenie pana Andrzeja Sołdka o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki – z chwilą rozpoczęcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2024 roku.

Jako powód rezygnacji pan Andrzej Sołdek wskazał plany zawodowe, które związane są z branżą instytucji finansowych.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim