12/2022 Informacja o unieważnieniu postępowania – aktualizacja informacji.

15 marca 2022

W nawiązaniu do raportu 8/2022 z dnia 4 marca 2022 roku Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „COMPREMUM”) informuje, że w dniu 14 marca 2022 roku Konsorcjum COMPREMUM S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Mag-Train Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) wniosło do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności PKP Intercity S.A. jako Zamawiającego polegającej na unieważnieniu postępowania o udzielenie złożonego z 3 części zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie naprawy okresowej P5 z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B/Z1BPRM.

W opinii Konsorcjum unieważnienie postępowania nastąpiło: (i) bez zaistnienia przesłanek ustawowych uprawniających do unieważnienia postępowania oraz (ii) z naruszeniem zasady równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji oraz zasady przejrzystości i pisemności postępowania, w związku z zaniechaniem przez Zamawiającego podania szczegółowego uzasadnienia, z którego wynikałoby pełne zmaterializowanie się przesłanek, warunkujących unieważnienie postępowania (tj. brak możliwości zwiększenia środków na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej w postępowaniu).

Konsorcjum zawnioskowało o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności unieważnienia postępowania oraz dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przeprowadzoną oceną ofert lub opcjonalnie, nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności unieważnienia postępowania oraz przedstawienia szczegółowego uzasadnienia faktycznego wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

O decyzji KIO w przedmiotowej sprawie Zarząd Spółki poinformuje raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.