12/2020 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 10 kwietnia 2020 roku, uchwał, które nie zostały powzięte oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach.

10 April 2020

Raport bieżący z plikiem 12/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A., które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2020 roku w siedzibie Spółki w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10A (gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański) stawili się akcjonariusze reprezentujący 16.343.785 akcji, stanowiących 61,04 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 20.237.785 ważnych głosów. Zarząd Emitenta podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na powyższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wraz z informacją o zgłoszonych sprzeciwach. Jednocześnie Emitent wskazuje, że Sprawozdanie Zarządu Spółki, sporządzone w trybie art. 311 k.s.h. wraz z raportem z wyceny akcji spółki AGNES S.A. z siedzibą w Rogoźnie i suplementem do raportu z wyceny, tj. załączniki do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki zostało opublikowane raportem bieżącym nr 10/2020. Zarząd Emitenta podaje do wiadomości również treść uchwał zgłoszonych w trakcie zgromadzenia i nie podjętych w związku z nieuzyskaniem wymaganej większości. Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757) .