12/2019 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD

24 maja 2019

Raport bieżący z plikiem 12/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 24 maja 2019 roku w siedzibie Spółki w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10A (gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański), które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757) .