12/2019 Korekta raportu bieżącego nr 12/2019 w odniesieniu do uchwał nr 11/2019 i nr 12/2019 podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 24 maja 2019 roku, zawartych w załączniku do raportu.

28 maja 2019

Raport bieżący z plikiem 12/2019Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka), informuje, że w załączniku do przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 24 maja 2019 r. raportu bieżącego nr 12/2019 dotyczącego treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 maja 2019 roku, w wyniku błędu rachunkowego, omyłkowo podano niewłaściwy wynik głosowania w odniesieniu do uchwał nr 11/2019 i nr 12/2019 dotyczących udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki.
Odnośnie uchwały nr 11/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Tadeuszowi Andrzejakowi podano, iż:
„W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 6.250.562 akcji, stanowiących 23,35 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 10.144.562 ważne głosy, w tym 10.141.018 głosów „za „, 3.544 głosy „przeciw” , przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta. Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik akcjonariusza – Pana Tadeusza Andrzejaka (4.316.100 głosów) nie głosował w imieniu mocodawcy nad podjęciem uchwały”
a powinno być:
„W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 8.197.562 akcji, stanowiących 30,62 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 10.144.562 ważne głosy, w tym 10.141.018 głosów „za „, 3.544 głosy „przeciw” , przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta. Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik akcjonariusza – Pana Tadeusza Andrzejaka (4.316.100 głosów) nie głosował w imieniu mocodawcy nad podjęciem uchwały.
Odnośnie uchwały nr 12/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Romanowi Andrzejakowi podano, iż:
„W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 6.472.746 akcji, stanowiących 24,17 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 10.355.746 ważnych głosów, w tym 10.363.292 głosy „za „, 3.544 głosy „przeciw” , przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta. Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz – Pan Roman Andrzejak (4.093.916 głosów) nie głosował nad podjęciem uchwały.”
a powinno być:
„W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 7.955.746 akcji, stanowiących 29,71 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 10.366.746 ważnych głosów, w tym 10.363.202 głosy „za „, 3.544 głosy „przeciw” , przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta. Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz – Pan Roman Andrzejak (4.093.916 głosów) nie głosował nad podjęciem uchwały.”
W związku z powyższym Spółka w załączeniu przekazuje ponownie raport nr 12/2019 dotyczący uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2019 wraz z załącznikiem uwzględniającym powyższą korektę.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757) .