12/2017 Zawarcie aneksu do umowy o współpracy przy realizacji robót budowlanych związanych z budową osiedla Na Fali w Gdyni.

06 lipca 2017

 Raport bieżący nr 12/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka?, „Emitent?), podaje do wiadomości, iż w dniu dzisiejszym, tj. 07 lipca 2017 roku podpisał ze spółką Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie aneks do umowy o współpracy przy realizacji robót budowlanych inwestycji pn. „Na Fali? w Gdyni, będącej kompleksem pięciu budynków mieszkalnych

Niniejszym aneksem rozszerzony został przedmiot umowy zawartej pomiędzy stronami w dniu 05 czerwca 2017 r., z realizacji części robót budowlanych oraz wykonania instalacji elektrycznych i prac wykończeniowych, na realizację, w ramach generalnego wykonawstwa, zadania pod nazwą: „Budynek Mieszkalny wielorodzinny B1, B2, B3, B4, B5 Kosakowo, ul. Tadeusza Kościuszki – Na Fali? i tym samym zwiększone zostało wynagrodzenie ryczałtowe na wykonanie przedmiotu umowy z pierwotnej kwoty 2.000.000,00 zł netto do kwoty 21.000.000,00 zł netto.

Warunki umowy:

1) Stronami umowy są: Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie jako Zamawiający i Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie jako Wykonawca.

2) Przedmiotem umowy jest realizacja w ramach generalnego wykonawstwa, zadania pod nazwą: „Budynek Mieszkalny wielorodzinny B1, B2, B3, B4, B5 Kosakowo, ul. Tadeusza Kościuszki – Na fali.? Roboty budowlane wykonywane będą z materiałów oraz przy użyciu maszyn i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę.

3) Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie umówionego obecnie zakresu robót oszacowane zostało na wartość 21.000.000,00 zł netto. W przypadku zmiany zakresu robót nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia.

4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót objętych Umową w terminach wynikających z ustalonego harmonogramu, przy czym wykonanie przez Wykonawcę wszelkich obowiązków wynikających z Umowy ustalone zostało na dzień 30 września 2018 roku.

5) W przypadku opóźnienia w wykonaniu robót lub w usunięciu wad, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

– 0,5 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia przez pierwsze 7 dni,

– 1,0 % wynagrodzenia netto za każdy następny dzień, licząc od ósmego dnia opóźnienia.

Ponadto każda ze stron umowy może żądać od drugiej strony zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po drugiej stronie. Żądanie jak również zapłata kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

6) Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane przez Wykonawcę roboty. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji zgłoszonych wad w okresie 3 dni roboczych od dnia otrzymania takiej informacji i zakończyć w terminie 10 dni od daty ich rozpoczęcia. W razie naruszenia powyższych terminów Zamawiający uprawniony jest do zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej lub wykonania ich we własnym zakresie każdorazowo na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę poniesionymi kosztami oraz karą umowną w wysokości 10 % ich wartości netto.

7) Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

8) Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10 % kapitałów własnych Emitenta, co nastąpiło w dniu zawarcia aneksu do w/w umowy, tj. w dniu 06 lipca 2017 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR)