12/2016 Ustalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Pozbud T&R S.A.

10 maja 2016

Raport bieżący nr 12/2016
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka?, „Emitent?), informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 09 maja 2016 roku, działając na podstawie upoważnienia udzielonego jej w dniu 06 maja 2016 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą Nr 21/2016, na posiedzeniu w dniu 09 maja 2016 roku, w drodze uchwały, ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmianę § 2 (dodanie w § 2 punktów 52, 53, 54 i 55), zmianę § 17 ust. 1 (nadanie § 17 ust. 1 litera ł nowego brzmienia, dodanie w § 17 ust. 1 litery m, nadanie dotychczasowemu § 17 ust. 1 literze ł) oznaczenia literą n). Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 06 maja 2015 roku, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. Informacja o zarejestrowaniu zmiany Statutu Spółki zostanie przekazana przez Emitenta w formie raportu bieżącego, niezwłocznie po otrzymaniu stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).

statut_Pozbud_TR_S.A.
(pdf, 961.77 Kb)