12/2015 Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji na okaziciela serii A na rynku Catalyst

08 kwietnia 2015

Raport bieżący nr 12/2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) informuje o otrzymaniu w dniu 07 kwietnia 2015 roku Uchwały nr 320/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: Zarząd GPW) z dnia 07 kwietnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki Pozbud T&R S.A.
Zgodnie z powyższą uchwałą Zarząd GPW postanowił:
1) określić dzień 10 kwietnia 2015 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii A spółki Pozbud T&R S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPZBDT00054?;
2) notować obligacje, o których mowa w pkt. 1) w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „POZ0219?.
Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).