11/2022 Informacja na temat przeniesienia ZCP do podmiotu zależnego – aktualizacja informacji.

14 marca 2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego 45/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, COMPREMUM) informuje, że w dniu 14 marca 2022 roku został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym aport i podwyższenie kapitału spółki zależnej FABRYKA SLONAWY Sp. z o.o. do kwoty 80.005.000 zł.

Aport stanowi przeniesiona przez COMPREMUM w dniu 31 grudnia 2021 roku zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego (dalej „ZCP”), tj. część działalności operacyjnej Spółki stanowiącej organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa COMPREMUM zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności produkcyjnej stolarki okienno – drzwiowej oraz działalności sprzedażowej lub dystrybucyjnej wytworzonych produktów.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.