11/2021: Informacja o wyniku postępowania przetargowego.

14 maja 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego 56/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), informuje, że w dniu 14 maja 2021 roku „PKP Intercity” S.A. (dalej „Zamawiający”) ogłosił wynik postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 14 wagonów osobowych typu 111A Lux/112A LUX (dalej „Zadanie”), podzielonego na dwie części, tj.: (i) część 1 – wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 5 wagonów osobowych typu 111A Lux; (ii) część 2 –  wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 9 wagonów osobowych typu 112A Lux.

Zamawiający poinformował, że najkorzystniejszą ofertą złożoną zarówno na realizację 1 części jak i 2 części, jest oferta złożona przez konsorcjum spółek, w skład którego wchodzi POZBUD S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Mag-Train Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) – na kwotę 70.563.255,00 zł brutto.

Zarząd Spółki informuje, że kolejnym etapem postępowania jest zaproszenie przez Zamawiającego do zawarcia umowy, co może nastąpić w przypadku braku złożenia dopuszczalnych przepisami prawa odwołań ze strony pozostałych uczestników postępowania. Spółka będzie informować o dalszym przebiegu postępowania.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.