11/2019 Naruszenie kowenantu finansowego na koniec I kwartał 2019 r.

20 maja 2019

 Raport bieżący 11/2019

Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Spółka, Emitent), w związku z zakończeniem w dniu 20 maja 2019 roku agregacji jednostkowych oraz skonsolidowanych danych finansowych, realizowanej na potrzeby przygotowania raportu Emitenta za I kwartał 2019 roku, przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat naruszenia kowenantu finansowego, wynikającego z umów kredytowych zawartych pomiędzy Pozbud T&R S.A. a bankiem PKO BP S.A.

Zgodnie z zapisami obowiązujących umów Spółka zobowiązała się do utrzymania w okresie kredytowania, na dzień kończący każdy kwartał kalendarzowy wskaźnika finansowego dług netto / EBITDA dla jednostkowych danych finansowych na poziomie nie wyższym niż 3,5, natomiast dla skonsolidowanych danych finansowych na poziomie nie wyższym niż 4,0.

W związku z zakończeniem agregacji danych finansowych Zarząd Spółki stwierdza, że nastąpiło naruszenie zapisów umownych w związku z brakiem utrzymania poziomu wskaźnika dług netto / EBITDA dla jednostkowych danych finansowych. Z uwagi na powyższe Spółka wystąpiła do banku PKO BP SA z wnioskiem o odstąpienie od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych, związanych z naruszeniem wyżej wymienionego kowenantu finansowego.

Niezwłocznie po otrzymaniu informacji od banku PKO BP S.A w sprawie rozpatrzenia wniosku, Zarząd Pozbud T&R S.A. przekaże stosowną informację w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.