11/2018 korekta raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 09 maja 2018 roku – Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2018 rok i za 2019 rok

10 maja 2018

Raport bieżący nr 11/2018


Podstawa Prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) informuje, że w raporcie bieżącym nr 11/2018 z dnia 09 maja 2018 roku w zdaniu 1, na skutek omyłki pisarskiej, została błędnie podana data posiedzenia Rady Nadzorczej:

podano „09 maja 2017 roku?, a powinno być „09 maja 2018 roku?

oraz KRS wybranej firmy audytorskiej: podano „KRS 000048425? a powinno być „KRS0000484251?

Poniżej treść raportu nr 11/2018 , uwzględniająca powyższą korektę:

Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w związku z obowiązkami określonymi przez ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089), związanymi z maksymalnym czasem nieprzerwanego trwania zleceń na badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, uchwałą Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A. nr 8/05/2018 z dnia 09 maja 2018 r., uchylającą wybór firmy UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie (raport bieżący nr 9/2018 z dnia 09 maja 2018 roku) do przeglądu i badania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych za 2018 rok oraz zawarciem w dniu 09 maja 2018 roku Porozumienia o rozwiązaniu w zakresie roku obrotowego 2018 Umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego, zawartej dnia 14.06.2017 r. pomiędzy Emitentem a firmą UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 09 maja 2018 roku, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za I półrocze 2018 roku i za I półrocze 2019 roku oraz do badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2018 rok i za 2019 rok, podejmując jednomyślnie uchwałę nr 8/05/2018.

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wybranym przez Radę Nadzorczą do dokonania w/w czynności jest Polska Grupa Audytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-764), przy ul. Jana III Sobieskiego 104/49, KRS 0000484251, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3887.

Wybór dokonany został po zapoznaniu się przez Radę Nadzorczą z rekomendacją Komitetu Audytu, przygotowaną zgodnie z art. 130 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U z 2017 r. poz. 1089), po przeprowadzeniu przez Spółkę postępowania w sprawie wyboru biegłego do badania ustawowego, określonego w wewnętrznych regulacjach Spółki w zakresie polityki i procedury wyboru podmiotu uprawnionego.

Emitent nie korzystał wcześniej z żadnych usług wyżej wskazanego biegłego rewidenta.

Uprawnienie Rady Nadzorczej do dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki wynika z § 11 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki oraz § 2 ust. 10 pkt b) Regulaminu Rady Nadzorczej.

Umowa z audytorem na przegląd i badanie sprawozdań finansowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta zostanie zawarta na czas określony, niezbędny dla wykonania prac w niej wskazanych, a wynagrodzenie audytora nie będzie odbiegało od stawek powszechnie obowiązującego na rynku.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.