11/2017 Powołanie członków Rady Nadzorczej spółki POZBUD T&R S.A nowej kadencji

26 maja 2017

Raport bieżący nr 11/2017
Podstawa Prawna:

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) podaje do wiadomości, iż z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok wygasły mandaty członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 maja 2017 roku ustaliło pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej kolejnej, nowej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nowej, wspólnej trzyletniej kadencji ponownie powołano:

– dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w osobach:

? Pana Wojciecha Prentkiego

? Pana Bartosza Andrzejaka

? Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego

? Pana Marka Chaniewicza

– oraz nowego członka Rady Nadzorczej w osobie:

? Pani Haliny Czubak – Lulkiewicz

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żaden z powołanych członków Rady Nadzorczej nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta ani spółki z Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A., nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani w spółce osobowej, nie jest też członkiem organu innej konkurencyjnej osoby prawnej i nie jest też wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy zawodowe osób powołanych do Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.133 z póżn zm.).

CV Członków RN
(pdf, 711.72 Kb)