11/2016 Powołanie Zarządu spółki Pozbud T&R nowej kadencji.

10 maja 2016

Raport bieżący nr 11/2016
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka?, „Emitent?), informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 5 ust. 2 Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 09 maja 2016 roku podjęła uchwałę o ustanowieniu dwuosobowego składu Zarządu spółki Pozbud T&R S.A. na kolejną czwartą kadencję. Kadencja Zarządu, zgodnie z § 5 ust. 4 Statutu Spółki, trwa trzy lata i w przypadku zarządu wieloosobowego jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu. W związku z upływem trzeciej kadencji Zarządu i wygaśnięciem mandatów członków Zarządu z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu, tj. z dniem 06 maja 2016 roku, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 09 maja 2016 roku ponownie powołała na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna czwartej kadencji Pana Tadeusza Andrzejaka, a na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna czwartej kadencji Pana Romana Andrzejaka. Uchwały podjęte zostały z mocą obowiązującą od dnia 06 maja 2016 roku.

Informacja dotycząca Członków Zarządu :

1. Pan Tadeusz Andrzejak posiada wykształcenie średnie. Jest współzałożycielem i Prezesem Zarządu Spółki od początki funkcjonowania spółki Pozbud T&R S.A. jako spółki publicznej, tj. od 25 czerwca 2007 r. W ramach spółki Pozbud T&R S.A. nadzoruje obszar produkcji. W dniu 18 lipca 2002 r. wspólnie z bratem Romanem Andrzejakiem zawiązali spółkę POZ OKNA Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach k/Poznania, którą w 2007 r. przekształcili w spółkę akcyjną i wprowadzili jej akcje do obrotu giełdowego.

Pan Tadeusz Andrzejak nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest też wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Pan Roman Andrzejak posiada wykształcenie średnie. Jest współzałożycielem i Wiceprezesem Zarządu Spółki od początki funkcjonowania spółki Pozbud T&R S.A. jako spółki publicznej, tj. od 25 czerwca 2007 r. W ramach spółki Pozbud T&R S.A. nadzoruje obszar sprzedaży, finansów i relacji inwestorskich. W dniu 18 lipca 2002 r. wspólnie z bratem Tadeuszem Andrzejakiem zawiązali spółkę POZ OKNA Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach k/Poznania, którą w 2007 r. przekształcili w spółkę akcyjną i wprowadzili jej akcje do obrotu giełdowego.

Pan Roman Andrzejak jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki zależnej EVER HOME Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie.

Pan Roman Andrzejak nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest też wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powyższe informacje dotyczące członków Zarządu zamieszczone są na stronie internetowej Spółki www.pozbud.pl w zakładce strefa inwestora.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 133)