11/2015 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki Pozbud T&R S.A.

01 kwietnia 2015

Raport bieżący nr 11/2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne
Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2015 z dnia 25.02.2015 r. dot. rejestracji obligacji serii A w KDPW S.A. informuje, iż zgodnie z otrzymaną w dniu 01 kwietnia 2015 roku uchwałą Nr 304/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki Pozbud T&R S.A., Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 50.000 obligacji na okaziciela serii A Emitenta, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, z dniem podjęcia uchwały.