10/2024: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

21 maja 2024

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2024 roku, na godz. 11.00, które odbędzie się w Hotel & Centrum Kongresowe IOR, przy ul. Władysława Węgorka 20, w Poznaniu (60-318).

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść:

  1. ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

oraz

  1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu za 2023 rok
  2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej COMPREMUM Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach w 2023 roku.
  3. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach w 2023 roku.

Dokumenty wraz z materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia dostępne będą na stronie internetowej Spółki www.compremum.pl.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 757).