10/2023: Przedterminowy wykup Obligacji serii B- aktualizacja.

09 maja 2023

Zarząd Compremum S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że w dniu 8 maja 2023 r. została zakończona, wszczęta na żądanie Emitenta, procedura przedterminowego, całkowitego wykupu 18.000 obligacji serii B (kod ISIN: PLO125400013) o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 18.000.000 PLN („Obligacje”), celem ich umorzenia – na warunkach wskazanych w raporcie bieżącym numer 7/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 roku.

Przedterminowy wykup Obligacji zrealizowany został za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne