10/2021: Szacunkowe wartości zobowiązań na dzień 31 marca 2021r.

10 maja 2021

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „POZBUD”), w nawiązaniu do raportu 4/2021 o emisji obligacji serii B (dalej „Obligacje”) informuje, że w związku
z obowiązkiem zamieszczania w propozycji nabycia Obligacji informacji o szacunkowej wartości zobowiązań Spółki, dokonał ich oszacowania na dzień 31 marca 2021 r. w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym i podjął decyzję o przekazaniu tych danych do wiadomości publicznej.

Szacunkowa wartość zobowiązań w ujęciu jednostkowym wyniosła 80 041 tys. zł, w tym:
– zobowiązania krótkoterminowe 48 181 tys. zł, w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 25 307 tys. zł,
– zobowiązania długoterminowe 31 860 tys. zł,  w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 31 860 tys. zł,

Szacunkowa wartość zobowiązań w ujęciu skonsolidowanym wyniosła 206 235 tys. zł, w tym:
– zobowiązania krótkoterminowe  161 938 tys. zł, w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 57 118 tys. zł,
– zobowiązania długoterminowe 44 297 tys. zł,  w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 41 170 tys. zł.

Powyższe wartości szacunkowych zobowiązań nie obejmują rezerw i rozliczeń międzyokresowych.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż saldo środków pieniężnych POZBUD S.A. na dzień 31 marca 2021 r. wyniosło 1 851 tys. zł, podczas gdy saldo środków pieniężnych w Grupie Kapitałowej POZBUD wyniosło 4 444 tys. zł, w tym inne środki pieniężne w kwocie 263 tys. zł.

Zarząd POZBUD zastrzega, że przedstawione wartości mają charakter szacunkowy,
a ostateczne dane zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym POZBUD S.A. za I kwartał 2021 r., którego publikację zaplanowano na dzień 31 maja 2021 r.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.