10/2019 Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Pozbud T&R S.A. za I kwartał 2019 r.

20 maja 2019

Raport bieżący 10/2019

Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Spółka, Emitent), w związku z zakończeniem w dniu 20 maja 2019 roku agregacji jednostkowych oraz skonsolidowanych danych finansowych, realizowanej na potrzeby przygotowania raportu Emitenta za I kwartał 2019 roku, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne jednostkowe wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2019 roku.

Wstępne, jednostkowe wyniki finansowe POZBUD T&R S.A. za I kwartał 2019 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego) przedstawiono poniżej:

– przychody ze sprzedaży 23.436 tys. zł (29.879 tys. zł),

– zysk netto 764 tys. zł (1.615 tys. zł).

Wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe POZBUD T&R S.A. za I kwartał 2019 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego) przedstawiono poniżej:

– przychody ze sprzedaży 38.284 tys. zł (36.040 tys. zł),

– zysk netto 4.996 tys. zł (1.573 tys. zł).

Zarząd Emitenta informuje, że obniżenie przychodów ze sprzedaży w sprawozdaniu jednostkowym w I kwartale 2019 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wynikiem sytuacji na rynku usług budowlanych, związanej między innymi z opóźnieniami w realizacji niektórych projektów. Natomiast w segmencie stolarki otworowej w ocenie Zarządu Emitenta sytuacja kształtuje się na ustabilizowanym poziomie, osiągając parametry finansowe zbliżone do analogicznego okresu roku poprzedniego. Pomimo zmniejszonej sprzedaży Spółka wygenerowała wyższą marżę ze sprzedaży, natomiast na pogorszenie wyniku netto wpływ miał gorszy wynik na pozostałej działalności operacyjnej, co spowodowane zostało relatywnie wysokim poziomem pozostałych przychodów operacyjnych w analogicznym okresie roku poprzedniego, wynikającym z wewnętrznych rozliczeń w ramach grupy kapitałowej.

Jednocześnie Zarząd Spółki przypomina, iż ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta za I kwartał 2019 roku zostaną zawarte w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za I kwartał 2019 roku, który zostanie opublikowany w dniu 21 maja 2019 roku.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.