10/2018 Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu za porozumieniem stron umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego, zawartej w dniu 14.06.2017 roku w zakresie roku obrotowego 2018 wraz z pismem firmy audytorskiej.

09 maja 2018

Raport bieżący nr 10/2018
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) informuje, iż w związku z obowiązkami określonymi przez ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089), związanymi z maksymalnym czasem nieprzerwanego trwania zleceń na badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego oraz uchwałą Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A. nr 8/05/2018 z dnia 09 maja 2018 r., uchylającą wybór firmy UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie (raport bieżący nr 9/2018 z dnia 09 maja 2018 roku) do przeglądu i badania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych Emitenta i jego Grupy Kapitałowej za rok 2018 rok, Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego, zawarta dnia 14 czerwca 2017 roku pomiędzy Emitentem a podmiotem uprawnionym do przeglądu i badania sprawozdań finansowych, tj. firmą UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, została rozwiązana za porozumieniem stron w dniu 09 maja 2018 r. w zakresie:
1. przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta, sporządzonego na dzień 30.06.2018 r. według MSR/MSSF,
2. przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta, sporządzonego na dzień 30.06.2018 r. według MSR/MSSF,
3. badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta, sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. według MSR/MSSF,
4. badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta, sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. według MSR/MSSF.
Przyczyną rozwiązania umowy jest zaistnienie uzasadnionej podstawy, o której mowa w art. 66 ust. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz. 395), którą jest przekroczenie nieprzerwanego trwania zlecenia badań ustawowych, o których mowa w art. 134 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089) w przypadku przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 r.
W okresie obowiązywania umowy nie było przypadków wyrażenia w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych ani w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnych ani odmowy wydania opinii. Nie było również przypadków rozbieżności co do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje skan pisma firmy audytorskiej – UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie z dnia 09 maja 2018 roku, adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego, w którym podmiot ten potwierdza informacje podane w niniejszym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 3 w związku z § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).