10/2015 Podpisanie aneksu do umowy zawartej przez Konsorcjum z udziałem Emitenta na Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej Nr 143

19 marca 2015

Raport bieżący nr 10/2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2013 z dnia 06 marca 2013 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 19 marca 2015 roku do Spółki wpłynął podpisany drugostronnie aneks nr 1 do Umowy na Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej Nr 143 na odcinku Kalety-Kluczbork” (Nr Projektu: POIiŚ 7.1-70), zawartej w dniu 06 marca 2013 r. przez Konsorcjum z udziałem Emitenta z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie.
Niniejszym aneksem zmieniony został termin na zaprojektowanie i wykonanie robót przez Wykonawcę, tj. Konsorcjum w składzie : Emitent – POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu – Lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu. Zgodnie z aneksem Wykonawca zaprojektuje i wykona Roboty do dnia 15 czerwca 2015 roku (pierwotny termin ustalony był na 740 dni od daty rozpoczęcia, przy czym datą rozpoczęcia robót był następny dzień po podpisaniu umowy przez ostatnią ze stron).
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).