1/2024: Terminy publikacji raportów finansowych w 2024 roku.

30 stycznia 2024

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) podaje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów finansowych w 2024 roku:

I. Raporty roczne za 2023 rok:

– raport roczny COMPREMUM S.A. – 24 kwietnia 2024 roku;

– skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej COMPREMUM – 24 kwietnia 2024 roku;

II. Raporty śródroczne:

– skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej COMPREMUM za I kwartał 2024 roku – 24 maja 2024 roku;

– skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej COMPREMUM za I półrocze 2024 roku – 25 września 2024 roku;

–  skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej COMPREMUM za III kwartał 2024 roku – 26 listopada 2024 roku.

Jednocześnie Zarząd oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej COMPREMUM zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki.

Ponadto Spółka, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2024 roku.

Podstawa prawna : § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).