1/2023:  Zmiany w Zarządzie Spółki – uzupełnienie informacji.

10 stycznia 2023

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu 34/2022 z  31 grudnia 2022 roku o powołaniu w skład Zarządu pani Agnieszki Grzmil, przekazuje informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.

Życiorys zawodowy pani Agnieszki Grzmil – Wiceprezes Zarządu COMPREMUM S.A.

Menadżerka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i finansów w spółkach z sektora budowlanego, produkcyjnego oraz nieruchomości komercyjnych. Od 16 lat pełni funkcje zarządcze.

Jest absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o specjalności Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw oraz studiów podyplomowych z zakresu Audytu wewnętrznego i kontroli finansowej oraz studiów podyplomowych na kierunku Controlling. Brała udział w licznych szkoleniach z zarządzania i finansów oraz posiada certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów.

Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1996r. w Hydrobudowa 9 S.A. jako specjalista ds. finansów i analiz ekonomicznych. Następnie w latach 2004 – 2012 kolejno jako Kierownik Działu Ekonomicznego, Kierownik Działu Zarządzania Płynnością, Z-ca Dyrektora ds. Finansów oraz Dyrektor Finansowy. Od 08.2011 – 09.2012 Dyrektor ds. finansów w Hydrobudowa Polska S.A. Od 2013 do 2019 roku pełniła funkcje w zarządach spółek z grupy kapitałowej PBG Dom w których współzarządzała aktywami w portfelu nieruchomości komercyjnych o wartości ponad 200 mln PLN. Odpowiadała za monetaryzację portfela, restrukturyzację finansową oraz organizacyjną spółek portfelowych oraz Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Skutecznie przeprowadziła procesy komercjalizacji projektów oraz pozyskania refinansowania.

Od 2020 roku związana z grupą Kapitałową Compremum S.A. – jako Wiceprezes Zarządu w SPC-2 Sp. z o.o. realizującej projekt „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS część 1”. Jednocześnie od listopada 2021r. do grudnia 2022r. Członek Zarządu spółki Fabryka SLONAWY Sp. z o.o. powstałej z wydzielenia działalności związanej z produkcją stolarki otworowej ze struktur spółki Compremum S.A.

Podstawa prawna: §10 pkt. 5) w związku z  § 5 pkt 5 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim